ממזרח שמש ממזרח שמש ממזרח שמש ממזרח שמש

הלקוח:
ממזרח שמש

הפרוייקט:

הצעת עיצוב למארז פרסומי ופריטי זהות נוספים שניתנה עבור 'ממזרח שמש' (מבית כל ישראל חברים), ארגון הפועל לקידום מורשתם החברתית של חכמי עדות המזרח. 

השפה החזותית רומזת לעושר התרבותי של עולם המסורת, המחבר בין ישן לחדש.